Manga Bibles info

Manga Bible (English Version)

Mutiny (The Old Testament1)

Melech (The Old Testament2)

https://www.amazon.com/Manga-Melech-NEXT/dp/1414316836/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1414316836&pd_rd_r=BAQF7X84N57SKBB2Q553&pd_rd_w=7WdVI&pd_rd_wg=JRkrq&psc=1&refRID=BAQF7X84N57SKBB2Q553

Messengers(The Old Testament3)

https://www.amazon.com/Manga-Messengers-NEXT/dp/1414316844/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1414316844&pd_rd_r=RD4WQTM8AT1KJVDCZPJ8&pd_rd_w=O5mQj&pd_rd_wg=3It2m&psc=1&refRID=RD4WQTM8AT1KJVDCZPJ8

Messiah(The New Testament1)

Metamorphosis(The New Testament2)

Manga Bible (Japanese Version) 《日本語版》

The Old Testament1 (旧約1)

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242680

The Old Testament2 (旧約2)

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242697

The Old Testament3 (旧約3)

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242703

The New Testament1 (新約1)

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242666

The New Testament2 (新約2)

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242673

The Set of The Old Testament1,2,3 & The New Testament1,2 (全5巻 )

http://www.kinokuniya.com/us/index.php/eng/fbs003?common_param=9784820242277